Πληροφορίες

Σχετικά με το έργο

Το beHEALTHIER αποτελεί ένα εθνικό έργο που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2020 και θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2022. Στόχος είναι η ανάπτυξη μιας καινοτόμου πλατφόρμας για τη Διαχείριση Ολιστικών Δεδομένων Υγείας με σκοπό την αποτελεσματική εκμετάλλευσή τους για τη χάραξη πολιτικών υγείας.
Το beHEALTHIER στοχεύει στην ανάπτυξη μιας καινοτόμου πλατφόρμας για τη Διαχείριση Ολιστικών Δεδομένων Υγείας με σκοπό την αποτελεσματική εκμετάλλευσή τους για τη χάραξη πολιτικών υγείας. Ειδικότερα, στο έργο προτείνεται μια διαδικασία συλλογής και διαχείρισης ιατρικών δεδομένων που αμέσως ή εμμέσως αφορούν την υγεία ενός ατόμου σε τρία (3) στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι η συλλογή των δεδομένων και η δημιουργία των Εκτεταμένων Φακέλων Υγείας. Το δεύτερο είναι η εφαρμογή εργαλείων ανάλυσης στα δεδομένα αυτά, ενώ το τρίτο είναι η δημιουργία πολιτικών για τη Δημόσια Υγεία ή ενημέρωση των ήδη υπάρχουσων με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης.

Health

Κάποιες από τις καινοτομίες του έργου, που συγχρόνως έχουν τεράστια ερευνητική αξία, αποτελούν τα παρακάτω:

Στόχοι

Όσον αφορά τους στόχους του beHEALTHIER, αυτοί χωρίζονται σε δύο (2) επιμέρους κατηγορίες:

  1. Επιστημονικοί και Τεχνικοί Στόχοι
  2. Κοινωνικοί και Εμπορικοί Στόχοι

Συνοπτικά, οι στόχοι του έργου είναι οι ακόλουθοι:

Αποτελέσματα

Το beHEALTHIER θα επιχειρήσει να αντιμετωπίσει προκλήσεις που εμφανίζονται στον τομέα της υγείας, αξιοποιώντας τα παρακάτω: