Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Το Εργαστήριο Υγιεινής & Επιδημιολογίας αποτελεί δραστήριο και παραγωγικό ερευνητικό εργαστήριο του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής . Έχει ως στόχο την υψηλών προδιαγραφών σύγχρονη προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση φοιτητών, καθώς και την προαγωγή της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε πολλά και καινοτόμα πεδία της δημόσιας και κοινοτικής υγείας. Το Εργαστήριο Υγιεινής & Επιδημιολογίας συνεργάζεται με έγκριτα ερευνητικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού και έχει την επιστημονική ευθύνη υλοποίησης για πλήθος ερευνητικών έργων και προγραμμάτων σχετικά με την προαγωγή υγείας και την αξιολόγηση της υγείας που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η επιστημονική ομάδα του εργαστηρίου συμμετέχει σε Ευρωπαϊκές και σε Εθνικές δράσεις, είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και επιστημονικούς φορείς της χώρας και του εξωτερικού στα γνωστικά αντικείμενα:

 • Επιδημιολογίας και πρόληψης χρονιών και λοιμωδών νοσημάτων
 • Προστασίας, Πρόληψης και Προαγωγής υγείας
 • Σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης ολοκληρωμένων προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής υγείας
 • Σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης υπηρεσιών φροντίδας υγείας
 • Ανάπτυξης Νέων ερευνητικών και εκπαιδευτικών μεθοδολογιών και εφαρμογών στον τομέα της δημόσιας και κοινοτικής υγείας.

Ενδεικτικά αναφέρονται :
 • οι έρευνες σχετικά με την αξιολόγηση της αναπηρίας και της υγείας του πληθυσμού με την κλίμακα WHODAS 2.0 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας,
 • το ευρωπαϊκό πρόγραμμα STRENCO (Strengthening multi-professional competencies in mental health in an international context, through co-production with academics, students, service users and professionals), με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων/δεξιοτήτων της διακλαδικής ομάδας στην ψυχική υγεία μέσω της συνεργατικής/συμμετοχικής προσέγγισης για την συμπαραγωγή υπηρεσιών προαγωγής ψυχικής υγείας.
 • το ευρωπαϊκό πρόγραμμα EDUVAC (Educating Vaccination Competence), με στόχο του έργου την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων για τους εμβολιασμούς σε διάφορες πληθυσμιακές ομάδες.
 • το ευρωπαϊκό πρόγραμμα EDDIS – A Digital Program for Sexual Education in Secondary Schools με στόχο την εκτίμηση των αναγκών των έφηβων στο πλαίσιο της σεξουαλικής υγείας και σεξουαλικής αγωγής.

Το Εργαστήριο συμμετέχει επίσης ως Συνεργαζόμενος Φορέας :
 • στην Ευρωπαϊκή Δράση “EU HEALTHY GATEWAYS” (Grant Agreement Number: 801493) που αφορά στην ετοιμότητα για την αντιμετώπιση διασυνοριακών κινδύνων δημόσιας υγείας στις πύλες εισόδου συμπεριλαμβανομένων λιμένων, αεροδρομίων και χερσαίων διαβάσεων και χρηματοδοτείται από το Τρίτο Πρόγραμμα για την Υγεία (2014-2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • στην Υλοποίηση πανελλαδικής μελέτης σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας για την αξιολόγηση της οργάνωσης και της υλοποίησης στις σχολικές μονάδες, δράσεων και παρεμβάσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μαθητικού πληθυσμού στο πλαίσιο της αγωγής υγείας που αναπτύσσονται από το Υπουργείο Υγείας.

Η συμβολή της επιστημονικής ομάδας του Εργαστηρίου Υγιεινής & Επιδημιολογίας, του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο έργο beHEALTHIER, έγκειται στην συμμετοχή τους κατά κύριο λόγο, στα εξής παραδοτέα: 2.3.1 Προδιαγραφές Δικτύων Ολιστικών Φακέλων Υγείας 4.1.1 Μεθοδολογία Ανάλυσης Δεδομένων για τη Διαμόρφωση Πολιτικών Δημόσιας Υγείας 4.4.1 Δημοσίευση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Ε.Ε.4., και 5.3.1 Αποτελέσματα Πειραματικής Λειτουργίας για τη Διαμόρφωση Πολιτικών Δημόσιας Υγείας Συνοπτικά, το Εργαστήριο Υγιεινής & Επιδημιολογίας θα συμμετέχει στη διαμόρφωση των ολιστικών φακέλων υγείας (Ε.Ε.2), και θα αναλάβει την Ε.Ε.4 αναφορικά με την αξιοποίηση της αξίας των δεδομένων και τη δημιουργία πολιτικών υγείας.

Επιστροφή στους Συμμετέχοντες