Πανεπιστήμιο Πειραιά
Συμβολή της ομάδας

Το Πανεπιστήμιο Πειραιά είναι ένα εξαιρετικά αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα στον τομέα των Οικονομικών, της Τεχνολογίας και των Ψηφιακών Συστημάτων. Ο κύριος στόχος της ομάδας του ΠΑΠΕΙ είναι η διεξαγωγή ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων σε διάφορους τομείς του ευρύτερου πεδίου της ηλεκτρονικής υγείας. Μέσα από μια ενεργή ομάδα που αποτελείται από μέλη ΔΕΠ, υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές, το ΠΑΠΕΙ επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην έρευνα σχετικά με τα συστήματα πληροφοριών περίθαλψης, τα προσωπικά αρχεία υγείας, την ασφάλεια συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και τη διαχείριση γνώσεων στην υγειονομική περίθαλψη. Το ΠΑΠΕΙ και η αντίστοιχη ερευνητική του ομάδα φέρνουν σημαντική εμπειρία και γνώση σε σχέση με τρεις βασικούς άξονες:

  • ηλεκτρονικά αρχεία υγείας και πληροφορική για την υγεία,
  • διαχείριση και εκμετάλλευση δεδομένων,
  • ασφάλεια και προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Η εμπειρία της ομάδας του ΠΑΠΕΙ στην πληροφορική για την υγεία παρέχει τη βάση για τις συνεισφορές στο beHEALTHIER σε σχέση με την ενσωματωμένη πλατφόρμα beHEALTHIER, ενώ η εξειδίκευση σε τεχνολογίες διαχείρισης δεδομένων, καθώς και τεχνικές εξαγωγής πληροφοριών και γνώσεων παρέχει το απαιτούμενο υπόβαθρο για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων από διαφορετικές πηγές.
Το Πανεπιστήμιο Πειραιά θα αναλάβει την ανάλυση απαιτήσεων του beHEALTHIER (Ε.E.1), σε συνδυασμό με τη δημιουργία των Εκτεταμένων Φακέλων Υγείας, των προηγμένων τεχνικών διαλειτουργικότητας (Ε.Ε.2), ενώ θα είναι υπεύθυνο για τη συγκέντρωση των πληροφοριών και την ανάλυση της γνώσης (Ε.Ε.3). Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΠΑΠΕΙ θα αναλάβει επίσης και τον συντονισμό της δράσης, καθώς διαθέτει εκτενή εμπειρία σε Ευρωπαϊκά και Ελληνικά συγχρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα όπως είναι τα ευρωπαϊκά έργα ORBIT, IRMOS και τα εθνικά έργα ROADRUNNER, πρόγραμμα «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ», PinCloud.


Επιστροφή στους Συμμετέχοντες